Een thuis voor kinderen met autisme en een verstandelijke beperking in Gulpen.

 
U bevindt zich hier: Werkwijze

Beschrijving en pedagogische doelstelling

Villa PiP is een plek waar jongeren met autisme en een (ernstige) verstandelijke beperking een veilige, liefdevolle en huiselijke leefomgeving wordt geboden. Binnen Villa PiP wordt er ingespeeld op de individuele beperkingen en mogelijkheden opdat de jongeren zoveel mogelijk uit hun toekomst kunnen halen.

De fundamenten van onze zorg zijn:

  • het stimuleren en oefenen van vaardigheden die aansluiten bij de jongere.
  • afwisseling bieden tussen in- en ontspanning.
  • Een (leef)omgeving creëren die de jongere de ruimte en de uitdaging biedt om zich verder te kunnen en willen ontwikkelen.
  • Voldoende structuur, voorspelbaarheid en toezicht creëren, waardoor de jongere vat krijgt op de dag en daardoor op het leven.
  • De jongeren leren positief om te gaan met anderen
  • Het creëren van veiligheid, sfeer en uitdaging, zodat de jongeren met plezier naar Villa PiP komen

De begeleidingsmethodes van Villa PiP zijn een combinatie van de bewezen effectieve methodes; ABA, DTT en PRT. Een combinatie van de methodes is nodig om een zo effectief en passend mogeijke begeleidingsmethode te kunnen bieden. In eerste instantie richt Villa PiP zich op het ontwikkelen van de centrale en functionele vaardigheden. Hierbij wordt het accent gelegd op de communicatie en zelfredzaamheid van de jongeren. Het is bij Villa PiP van belang dat de jongeren zich geaccepteerd en veilig voelen, dat zij worden uitgedaagd om zich naar eigen kunnen te ontwikkelen en dat zij zich hierbij verzekerd weten van voldoende ondersteuning vanuit de volwassene.

                                  

 

Werkwijze

Villa PiP onderscheidt zich door zich door verschillende begeleidingsmethodes te gebruiken om zo de best mogelijke begeleiding te kunnen bieden. In de praktijk is gebleken dat veel kinderen met autisme en een ontwikkelingsstoornis geen baat hebben bij één bepaalde methode; ze lopen vast, raken gefrustreerd of stagneren in hun ontwikkeling. Dit kan leiden tot ernstige gedragsproblemen of tot apathie. Om die reden heeft Villa PiP ervoor gekozen om per jongere te zoeken naar de beste combinatie van methodes die passen bij het individu. Door de begeleiding en het programma af te stemmen op de behoeftes en interesses van de jongeren creëert Villa PiP voor elke jongere een één op één maatpak. Het is van belang de kleinschaligheid te waarborgen om een zo hoog mogelijke kwaliteit zorg te bieden en een overdaad aan prikkels te voorkomen.

 

Ouderparticipatie

Ouders spelen bij Villa PiP een grote rol. Villa PiP hecht veel waarde aan een transparante relatie met de ouders. Ouders kennen hun kind het best en inbreng vanuit de ouders is van toegevoegde waarde, daarom gelooft Villa PiP in de kracht van samenwerken.

Net als voor de jongeren is het belangrijk dat ouders zich op hun gemak voelen, zodat een open contact tussen ouders en begeleiders bevorderd wordt. Daarbij streeft Villa PiP naar laagdrempeligheid. Het is tenslotte niet makkelijk je kind over te dragen aan anderen, terwijl je weet dat je kind niet kan vertellen hoe zijn/haar dag is geweest of hoe het zich voelt.

Binnen Villa PiP bestaat de mogelijkheid voor ouders om mee te draaien in het dagelijkse dagprogramma. Dit zorgt ervoor dat ouders en begeleiders eenzelfde begeleidingsstijl kunnen hanteren. Op deze manier biedt Villa PiP ook steun in de thuissituatie.

Begeleiders werken aan een goede band met de ouders, zodat er wederzijds vertrouwen ontstaat en blijft bestaan. Hieraan wordt gewerkt door een goede beroepshouding, gevormd vanuit waarden- en normenbesef. Openheid en eerlijkheid spelen hierin een grote rol. Villa PiP hecht grote waarde aan het kenbaar maken van ouders wat zij op hun hart dragen. Dit heeft betrekking op alles wat met het kind te maken heeft; verslag van thuis, wensen rondom stimuleren en corrigeren, ontwikkelingen van de jongere, vorderingen of zorgen binnen Villa PiP, ontwikkelingen binnen de organisatie en dergelijke.

Vooral het wederzijds respect staat bij Villa PiP hoog in het vaandel. Vanuit respect wordt getracht binnen de grenzen van de visie van Villa PiP zoveel mogelijk met de ouders mee te gaan. Dit kan zijn op sociaal-emotioneel gebied, op voedingsgebied of op cultureel gebied. Ook vanuit de ouders wordt dit respect richting Villa PiP verwacht.

Behalve een goede beroepshouding organiseert Villa PiP twee keer per jaar een familiedag voor de families van de PiPpers. Ook worden er activiteiten rondom feestdagen georganiseerd. Op deze manier stimuleert Villa PiP het contact en de band met de ouders en tussen ouders onderling.

Ouders zijn de belangrijkste partners van Villa PiP, alleen in een goed samenwerkingsverband kan Villa PiP groeien tot een steeds kwalitatief betere dagopvang.

 

 

 
 
 

 

 

Correspondentie adres

Crapoel 10
6271NW Gulpen
06-15027597

 

Bezoek adres

Doeveberg 3
6287NH Eys
043-8522471

 

Info

email: info@stichtingvillapip.nl
KvK: 56651643
IBAN: NL21 RABO 0176 9053 67